Vraag catalogus aan

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Klio zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Klio ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatieerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klio.

 

Klio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

Klio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Klio behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Klio .

 

Klio does not accept any liability, written or implied, for content of third parties being offered for information on this website. This covers, yet not exclusively, infringement of copyrights, protected work(s) or otherwise acting in countenance with intellectual property rights of third parties. Klio does not accept any liability, written or implied, for direct or indirect damages that occur due to content of this website, including content of third parties being offered for information there. Klio reserves the right to adjust, alter or delete content of third parties offered on its website if the content offered by third parties or already published information is against the law, the stake of other internet users, other third parties or the general Agreements of Klio.

Contactformulier

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product